Ρύθμιση δανείων σε 120 δόσεις

Όμιλος On Sale Α.Ε

Τις διατάξεις για την αναβίωση των ρυθµίσεων των 72 ή 120 δόσεων οι οποίες χάθηκαν έως την 1/2/2023 καθώς και τη νέα ρύθµιση 36-72 δόσεων για όσους την 1/11/2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσµες ή αρρύθµιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθµίσεων των 72 ή 120 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθµίσεις περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις

Άρθρο 3

Επανένταξη στις ρυθµίσεις των άρθρων 98 έως 109 ν. 4611/2019 και του άρθρου 289 ν. 4738/2020. Οφειλέτης, ο οποίος απώλεσε έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σύµφωνα µε: α) τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) ή β) το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α΄207), δύναται να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθµισης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησής του, η οποία υποβάλλεται έως και την 31η Ιουλίου 2023, για την υπολειπόµενη οφειλή κατά την ηµεροµηνία της αίτησης και για τον εναποµείναντα αριθµό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθµισης. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθµιση συντελείται µε την καταβολή, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισµα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης της απολεσθείσας ρύθµισης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθµισης που αναβιώνει. Τυχόν καταβολές που έχουν διενεργηθεί για οφειλές που είχαν υπαχθεί σε απολεσθείσα ρύθµιση της παρ. 1 και δεν έχουν πιστωθεί σε αυτές κατά την ηµεροµηνία της επανένταξης, σύµφωνα µε την παρ. 1, αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθµισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών. Ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης που αναβιώνει ισούται µε το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθµισης. Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, µετά την επανένταξη και τη διενέργεια των αποσβέσεων του πρώτου εδαφίου, δόσεων της απολεσθείσας ρύθµισης µε ηµεροµηνία λήξης πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαµορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης µε τον τόκο εκπρόθεσµης καταβολής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206, Κ.Φ.Δ.) και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190, Κ.Ε.Δ.Ε.), ο οποίος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσµη έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Οι δόσεις του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλονται, µε σειρά παλαιότητας, µετά τις τυχόν υπολειπόµενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθµισης µε ηµεροµηνία λήξης µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Αν ο οφειλέτης της παρ. 1 έχει λοιπές ληξιπρόθεσµες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθµιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ηµεροµηνία της επανένταξης στη ρύθµιση της παρ. 1, οφείλει, εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία αυτή, να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολο αυτών σε ρύθµιση σύµφωνα µε την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) ή να τις τακτοποιήσει µε άλλο νόµιµο τρόπο. Αν ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις οφειλές του πρώτου εδαφίου για δεύτερη φορά σε ρύθµιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, κατά την υποπερ. γ΄της περ. 1 της ίδιας υποπαραγράφου, η οποία έχει απολεσθεί κατά τον χρόνο της επανένταξης στη ρύθµιση της παρ. 1, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να τις υπαγάγει εκ νέου σε ρύθµιση, σύµφωνα µε την υποπερ. γ΄ της περ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.4. Εάν, µετά την παρέλευση ενός (1) µηνός από την επανένταξη στη ρύθµιση της παρ. 1 ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά την ηµεροµηνία της επανένταξης, επέρχεται απώλεια της ρύθµισης των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 ή του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, στην οποία επανεντάχθηκε σύµφωνα µε την παρ. 1. Διατάξεις και όροι που διέπουν τη ρύθµιση στην οποία γίνεται επανένταξη, σχετικά µε τα ευεργετήµατα της ρύθµισης, τα δικαιώµατα του Δηµοσίου, την αναστολή παραγραφής και τους λόγους απώλειας εξακολουθούν να ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται η διαδικασία της επανένταξης στη ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 4

Ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σε έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις

Βεβαιωµένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ., σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄206, Κ.Φ.Δ.), και τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190, Κ.Ε.Δ.Ε.) που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθµισης, µε την επιφύλαξη της περ. β της παρ. 3 του παρόντος, και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023, δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σε έως και εβδοµήντα δύο (72) µηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. µέχρι την ηµεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση και ο οφειλέτης κατά την 1η.11.2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσµες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιηµένες κατά νόµιµο τρόπο.

Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσµων µετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023 οφειλών, που µέχρι την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία των Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής οφειλών βάσει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. Στη ρύθµιση του παρόντος δύνανται να υπαχθούν, µετά από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης, σύµφωνα µε την παρ. 1, και:
α) τελούν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωµής ή β) κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση σύµφωνα µε την υποπαρ. Α2 της παρ. 8 Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), της οποίας οι όροι τηρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν έχουν υπαχθεί αποκλειστικά και µόνο οφειλές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια της ρύθµισης του ν. 4152/2013. Δεν υπάγονται στη ρύθµιση του παρόντος οφειλές που δεν δύνανται να ρυθµίζονται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α΄180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν µε τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεµατικών ή σύµφωνα µε άλλες διατάξεις. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 4 απαιτείται κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:
α) να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για την τελευταία πενταετία µέχρι την 31η.12.2022,
β) να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεµπορία,

γ) αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθµιση οφειλών κατά το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) ή τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), η ρύθµιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Άρθρο 6

Επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθµιση

Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ηµεροµηνία υπαγωγής, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, µε τόκο ως εξής:
α) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται µε βάση το τελευταίο δηµοσιευµένο µέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισµένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασµών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα σε µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας µονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόµενο. Το επιτόκιο παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.
β) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε περισσότερες από τριάντα έξι (36) και έως εβδοµήντα δύο (72) µηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο της περ. α΄, µε βάση το οποίο υπολογίζεται ο τόκος, προσαυξάνεται κατά µιάµιση εκατοστιαία µονάδα (1,5%). Ο τόκος του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται ετησίως και παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.
Τα επιτόκια της παρ. 1 δεν υπερβαίνουν τα επιτόκια που ορίζονται για την εφαρµογή της παρ. 1
του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15 %).

Άρθρο 7

Λοιπά στοιχεία της ρύθµισης οφειλών

Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές που έχει ευθύνη καταβολής.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 4 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι τις 31 Ιουλίου 2023. Μόνο αν υφίσταται τεχνική αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή της αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης), ο Προϊστάµενος της οποίας είναι αρµόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 4, η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Κατ’ εξαίρεση, µε την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση του άρθρου 4, τα αποδιδόµενα ποσά από συµψηφισµούς κατ’ άρθρο 75 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. και από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης λαµβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 8

Ευεργετήµατα από την υπαγωγή στη ρύθµιση

Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, και
γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαµβάνουν µελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθµιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται µετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσµεύονται και αποδίδονται κατά νόµο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δηµόσιο. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννοµες συνέπειές τους αναφορικά µε τις µελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώµατα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δηµοσίου. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δηµόσιο δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 9

Απώλεια της ρύθµισης

Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύµφωνα µε τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:
α. δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών,
β. µετά την παρέλευση ενός (1) µηνός από την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 4 δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθµιση σύµφωνα µε την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ή δεν έχει τακτοποιήσει µε άλλο νόµιµο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσµων οφειλών του που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 και δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής πληρωµής.
Ειδικά αν οι οφειλές του πρώτου εδαφίου ήταν ενταγµένες σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής κατά την 1η.11.2021, η οποία απωλέσθη σε µεταγενέστερο χρόνο, ο οφειλέτης δύναται κατ’
εξαίρεση, ακόµα και αν έχει ήδη υπαγάγει τις οφειλές αυτές για δεύτερη φορά σε ρύθµιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, κατά την υποπερ. γ΄ της περ. 1 της ίδιας υποπαραγράφου, να τις υπαγάγει εκ νέου σε ρύθµιση, σύµφωνα µε την υποπερ. γ΄ της περ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Άρθρο 10

Δικαιώµατα του Δηµοσίου

Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
γ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 75 του Κ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 11

Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συµψηφισµό ή πράξεις εκτέλεσης

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθµισης από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. ή αποδίδονται από συµψηφισµούς κατ’ άρθρο 75 του Κ.Ε.Δ.Ε. καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Οµοίως, τα αποδιδόµενα ποσά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 12

Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

Άρθρο 13

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των άρθρων 4 έως και 12.

ΠΗΓΗ : IN.GR