Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

  • Φορολογικές Υπηρεσίες : Διεκπεραίωση οικονομικών και φορολογικών θεμάτων του ιδιώτη φορολογούμενου και πολύπλοκων φορολογικών υποθέσεων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων με στόχο την εξασφάλιση της οικονομική τους βιωσιμότητας.
  • Λογιστικές Υπηρεσίες : Τήρηση λογιστικών βιβλίων και αναφορές (reports) με σκοπό την ξεκάθαρη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης, σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρείες ενώ παράλληλα μεριμνούμε για τη συμμόρφωση τους με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες : Αποτελεσματική υποστήριξη σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, με στόχο την αντιμετώπιση τακτικών, έκτακτων ή προσωρινών φορολογικών ελέγχων αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους απόδοσης. Δυναμική παρουσία μας όποτε χρειαστεί.
  • Υπηρεσίες Έκδοσης Μισθοδοσιών : Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση μισθοδοσίας κάθε μορφής – ιδιαιτερότητας επιχείρησης καθώς επίσης και την αποστολή Α.Π.Δ.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες