Διευθέτηση Συμβολαιογραφικών Υποθέσεων

Διευθέτηση Συμβολαιογραφικών Υποθέσεων

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και εχεμύθεια στοχεύουμε στην ταχεία διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που αναλαμβάνουμε, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πελάτες μας.

Φροντίζουμε για την ολοκληρωμένη κάλυψη, σε νομικό και τεχνικό επίπεδο, των ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών των πελατών μας.

Αστικό Δίκαιο Κληρονομικό Δίκαιο Οικογενειακό Δίκαιο Εμπορικό Δίκαιο
 • Αγοροπωλησίες, Μεταβιβάσεις, Ανταλλαγές, Συνενώσεις Ακινήτων
 • Γονικές Παροχές, Δωρεές εν Ζωή ή Αιτία Θανάτου
 • Σύνταξη Προσυμφώνων και Οριστικών Συμβολαίων σε εκτέλεση αυτών
 • Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Καταργήσεις Οριζόντιας & Κάθετης Ιδιοκτησίας
 • Εργολαβικά Προσύμφωνα, Δανειστικά Συμβόλαια, Εγγραφή και Εξάλειψη Υποθηκών
 • Διενέργεια Εκούσιων και Αναγκαστικών Πλειστηριασμών
 • Σύνταξη Δανειστικών Συμβολαίων
 • Πράξεις Αποδοχής κληρονομιάς, Δηλώσεις Φόρου Κληρονομιάς
 • Σύνταξη Δημόσιας Διαθήκης
 • Παροχή νομικών συμβουλών κληρονομικού δικαίου για τη σύνταξη ιδιόγραφης ή μυστικής διαθήκης
 • Απογραφή τραπεζικής θυρίδας
 • Αποσφράγιση οικίας και απογραφής περιουσίας
 • Σύνταξη Συμφώνου Συμβίωσης
 • Σύνταξη Πράξης Συναινετικού Διαζυγίου
 • Πράξη αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου γεννημένου
 • Πράξη συναίνεσης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Σύσταση, Τροποποίηση, Λύση Εταιρειών Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών εταιρειών
 • Επιχειρήσεις φαρμακείων (Σύσταση – τροποποίηση – λύση)
 • Μεταβιβάσεις – εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων & μετοχών
 • Παράσταση σε γενική συνέλευση μονοπρόσωπων εταιρειών
 • Συμβόλαια επαγγελματικής μίσθωσης, εκχώρηση μισθωμάτων – απαιτήσεων
 • Δίκαιο πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Καταχώριση Σήματος
 • Νέες μορφές συμβάσεων (leasing – franchising)

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας