Ρυθμίσεις Τραπεζικών Οφειλών

Ρυθμίσεις Τραπεζικών Οφειλών

Ρυθμίσεις οφειλών πραγματοποιούνται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εταιρείες που δηλώνουν, σήμερα ή μελλοντικά, αποδεδειγμένη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών τους.

H κατηγορία αυτή εξασφαλίζει την ομαλή αποπληρωμή οφειλών προς Τράπεζες, με τους καλύτερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις, προς το συμφέρον πάντα του πελάτη.

Ενδεικτικές ρυθμίσεις :

Διαγραφή ή μείωση οφειλής
Μείωση επιτοκίου και αλλαγή προϊόντος όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο
Μερική ή ολική αποπληρωμή τόκων και μέρους κεφαλαίου
Διαγραφή τόκων και εξόδων που έχουν επιβαρύνει τον δανεισμό από ληξιπρόθεσμες οφειλές
Διαμόρφωση της μηνιαίας δόσης σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες του πελάτη
Αναδιάρθρωση οφειλών που βρίσκονται σε ληξιπρόθεσμη κατάσταση ή σε οριστική καθυστέρηση
Άμεση διακοπή νομικών διαδικασιών που έχουν προκύψει από τις Τράπεζες λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

*Iσχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
(Ακίνητη περιουσία πελάτη, Τράπεζα – Fund που έχει αναλάβει την υπόθεση, Γενικό οικονομικό προφίλ πελάτη)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες