Οργάνωση – Διαχείριση – Διοίκηση Επιχειρήσεων & Εταιρειών

Οργάνωση - Διαχείριση - Διοίκηση Επιχειρήσεων & Εταιρειών

Ο Όμιλος On Sale αναλαμβάνει την Οργάνωση, τη Διαχείριση και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Εταιρειών. Το παραπάνω αποτελεί σημαντική καινοτομία του Ομίλου, καθώς διαθέτει πακέτο από υπηρεσίες που ενώ δείχνουν ταυτόσημες δεν είναι. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης διαιρείται σε επιμέρους καθήκοντα, που κατανέμονται στους κατάλληλους ανθρώπους και τους δίνονται οι σχετικές ευθύνες και πόροι, ενώ η διαχείριση είναι εκτελεστική λειτουργία και η διοίκηση είναι καθοριστική.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη οργάνωση – αναδιοργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και εταιρειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή επιθυμούν να εξελιχθούν. Η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε άμεσα τους βασικούς τομείς βελτίωσης και να αναπτύσσουμε βέλτιστες ροές εργασίας και μοντέλα για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων, δομών και συστημάτων μέτρησης απόδοσης, μας παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
Εντοπισμός δυσλειτουργιών
Οργανόγραμμα
Ανασχεδιασμός διαδικασιών
Έντυπα
Περιγραφές καθηκόντων
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας & ελέγχου
Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
Θεσμοθέτηση στόχων, ανάλυση και στατιστικά πωλήσεων
Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων
Κώδικας δεοντολογίας
Προγραμματισμός εκπαίδευσης
Σύστημα αμοιβών – Κίνητρα παραγωγικότητας
Συστήματα αξιολόγησης
Τεχνικές βελτίωσης ενδο-επιχειρησιακής επικοινωνίας
Επενδυτικές αποφάσεις
Χρηματοδοτικές αποφάσεις – Αξιολόγηση και επιλογή των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης
Ταμειακή ρευστότητα και έλεγχος μετρητών
Διαχείριση οικονομικών κινδύνων

Project Management