Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Όμιλος On Sale Α.Ε

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000€, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας…

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 22/3/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων: έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

 

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 40% (έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση).

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 300.000.000€.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 40% (έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση).

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 30.000€ έως και 200.000€.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 400.000.000€.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις είναι:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ),
 3. Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για την συμμετοχή στη Δράση 1.
 4. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για την συμμετοχή στη Δράση 2.

 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης και για τις δύο δράσεις δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών και για τη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αφορούν σε:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες).
 • Εξοπλισμός (GREEN).
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών.
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding.
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά.
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ).
 • Έμμεσες δαπάνες.


Περίοδος υποβολής

Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων
22/3/2023
έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της On Sale, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας