΄Όμιλος On Sale Α.Ε΄Όμιλος On Sale Α.Ε΄Όμιλος On Sale Α.Ε

Ρυθμίσεις Δανειακών Οφειλών

Όμιλος On Sale Α.Ε

Ρυθμίσεις Δανειακών Οφειλών

Οι ρυθμίσεις των δανειακών οφειλών αποτελούν μια εξωδικαστική διαδικασία, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων – Funds), όταν ο οφειλέτης αποδεδειγμένα αδυνατεί να αποπληρώσει την δανειακή οφειλή του με τους υφιστάμενους όρους πιστοδότησης, λόγω δυσμενών οικονομικών συγκυριών όπως η σημαντική συρρίκνωση εισοδήματος, απώλεια εργασίας, υπερβολικό συνολικό χρέος προς Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόθεση και μέλημά μας ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι των πελατών μας, μέσα στα πλαίσια που ισχύουν στην αγορά και στα συναλλακτικά ήθη, καθώς και τις υφιστάμενες, στις συναλλαγές με τις τράπεζες συμφωνίες, ή από κοινού με την εκάστοτε Τράπεζα και των εξουσιοδοτημένων εταιριών διαχείρισης που υπάγονται σε αυτή, είναι, η εξεύρεση μιας βιώσιμης και ουσιαστικής ρύθμισης των οικονομικών οφειλών του οφειλέτη αναλόγως πάντα των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Η ρύθμιση που μπορεί να προκύψει, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον χρηματοδοτικό φορέα (Τράπεζα ή/και Funds) δύναται να προβλέπει :

Α : Μερική ελάφρυνση του συνολικού χρέους του δανεισμού ως προς κεφάλαιο και τόκους έως και 90%.
Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται κανόνες και προϋποθέσεις, όπως :

  • να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του.
  • η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι αρκετά μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Κατόπιν της ενδεχόμενης ανωτέρω μερικής διαγραφής οφειλής, το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα βιώσιμο πλάνο αποπληρωμής σε έντοκες ή άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Β : Μείωση επιτοκίου

Γ : Μείωση μηνιαίας δόσης

Δ : Ρύθμιση μέρους της συνολικής οφειλής με ευνοϊκούς όρους που ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη και πάγωμα της εναπομένουσας οφειλής με μηδενικό επιτόκιο έως ότου να εξοφληθεί το ρυθμιζόμενο μέρος.

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εύρεση βέλτιστης λύσης για τον οφειλέτη με τους καλύτερους δυνατούς όρους και η δυνατότητα επαναφοράς του δανεισμού του σε ενήμερη και κυρίως διαχειρίσιμη κατάσταση.