Αναλαμβάνουμε την πλήρη οργάνωση – αναδιοργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και εταιρειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή επιθυμούν να εξελιχθούν. Η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα τους βασικούς τομείς βελτίωσης και να αναπτύσσουμε βέλτιστες ροές εργασίας και μοντέλα για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων, δομών και συστημάτων μέτρησης απόδοσης, μας παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Τομείς Ειδίκευσης

 • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Οργανόγραμμα
 • Ανασχεδιασμός διαδικασιών
 • Έντυπα
 • Περιγραφές καθηκόντων
 • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας & ελέγχου
 • Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
 • Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
 • Θεσμοθέτηση στόχων, ανάλυση και στατιστικά πωλήσεων
 • Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων
 • Κώδικας δεοντολογίας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
 • Σύστημα αμοιβών – Κίνητρα παραγωγικότητας
 • Συστήματα αξιολόγησης
 • Τεχνικές βελτίωσης ενδο-επιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Επενδυτικές αποφάσεις
 • Χρηματοδοτικές αποφάσεις – Αξιολόγηση και επιλογή των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης
 • Ταμειακή ρευστότητα και έλεγχος μετρητών
 • Διαχείριση οικονομικών κινδύνων