Ο πελάτης ζητά δικαστικά την αναγνώριση της ακυρότητας του καταχρηστικού συμβατικού όρου και αναπροσαρμογή της δόσης του υπολοίπου βάσει της νόμιμης οφειλής καθώς και τη διαγραφή της συναλλαγματικής διαφοράς, μη νόμιμων τόκων και εξόδων που έχουν προστεθεί στο δάνειο από την έναρξή του σε Ελβετικό φράγκο μέχρι και σήμερα καθώς και την μετατροπή αυτού σε euro, ώστε να υπάρξει ουσιαστική μείωση στην οφειλή του δανείου του προς την Τράπεζα.