Ρυθμίσεις οφειλών πραγματοποιούνται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εταιρείες που δηλώνουν, σήμερα ή μελλοντικά, αποδεδειγμένα αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών τους. 

H κατηγορία αυτή εξασφαλίζει την ομαλή αποπληρωμή οφειλών προς Τράπεζες, με τους καλύτερους δυνατόν όρους και προϋποθέσεις προς το συμφέρον πάντα του πελάτη.

Ενδεικτικές Ρυθμίσεις που Μπορούν να Γίνουν

  • Διαγραφή ή μείωση οφειλής
  • Μείωση επιτοκίου και αλλαγή προϊόντος όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο
  • Μερική ή ολική αποπληρωμή τόκων και μέρους κεφαλαίου
  • Διαγραφή τόκων και εξόδων που έχουν επιβαρύνει τον δανεισμό από ληξιπρόθεσμες οφειλές
  • Διαμόρφωση της μηνιαίας δόσης σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες του πελάτη
  • Αναδιάρθρωση οφειλών που βρίσκονται σε ληξιπρόθεσμη κατάσταση ή σε οριστική καθυστέρηση
  • Άμεση διακοπή νομικών διαδικασιών που έχουν προκύψει από τις Τράπεζες λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αχρεωστήτως Καταβληθέντα

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν καταναλωτικά ή επαγγελματικά προϊόντα από Τράπεζες, με επιτόκιο μεγαλύτερο από το εξωτραπεζικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος ή έχουν υποστεί μονομερώς αναπροσαρμογή επιτοκίου αναφοράς ή αύξηση περιθωρίου χωρίς την υπογραφή σχετικής πρόσθετης πράξης από πλευράς του πελάτη.

Η δικαστική διεκδίκηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων αποφέρει επιστροφή χρημάτων στον πελάτη από τόκους, έξοδα φακέλου και άλλες μη νόμιμες χρεώσεις που έχει καταβάλλει από τη γέννηση του προϊόντος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων είναι τα καταναλωτικά ή επιχειρηματικά προϊόντα να έχουν διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη των 5 ετών, επιτόκιο μεγαλύτερο από το εξωτραπεζικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος για το ίδιο χρονικό διάστημα καθώς και συναλλαγές μεγαλύτερες των 5.000€. Επίσης ο δανεισμός θα πρέπει είτε να εξυπηρετείται κανονικά είτε να βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Διαγραφή Δανείων σε Ελβετικό Φράγκο

Ο πελάτης ζητά δικαστικά την αναγνώριση της ακυρότητας του καταχρηστικού συμβατικού όρου και αναπροσαρμογή της δόσης του υπολοίπου βάσει της νόμιμης οφειλής καθώς και τη διαγραφή της συναλλαγματικής διαφοράς, μη νόμιμων τόκων και εξόδων που έχουν προστεθεί στο δάνειο από την έναρξή του σε Ελβετικό φράγκο μέχρι και σήμερα καθώς και την μετατροπή αυτού σε euro, ώστε να υπάρξει ουσιαστική μείωση στην οφειλή του δανείου του προς την Τράπεζα.