Ρυθμίσεις οφειλών πραγματοποιούνται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εταιρείες που δηλώνουν, σήμερα ή μελλοντικά, αποδεδειγμένα αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών τους. 

H κατηγορία αυτή εξασφαλίζει την ομαλή αποπληρωμή οφειλών προς Τράπεζες, με τους καλύτερους δυνατόν όρους και προϋποθέσεις προς το συμφέρον πάντα του πελάτη.

Ενδεικτικές ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν

  • Διαγραφή ή μείωση οφειλής.
  • Μείωση επιτοκίου και αλλαγή προϊόντος όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Μερική ή ολική αποπληρωμή τόκων και μέρους κεφαλαίου.
  • Διαγραφή τόκων και εξόδων που έχουν επιβαρύνει τον δανεισμό από ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Διαμόρφωση της μηνιαίας δόσης σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες του πελάτη.
  • Αναδιάρθρωση οφειλών που βρίσκονται σε ληξιπρόθεσμη κατάσταση ή σε οριστική καθυστέρηση.
  • Άμεση διακοπή νομικών διαδικασιών που έχουν προκύψει από τις Τράπεζες λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.